§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania płatności elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Przelewy24 za skorzystanie z usług w TOMZA Tomasz Zawadzki
 2. Przedmiotem usługi jest szkolenie social media. Więcej informacji na: https://marketingsquad.pl


§ 2
Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 1. Odbiorca płatności – TOMZA Tomasz Zawadzki, ul. Długosza 21, 62-006 Gruszczyn, NIP 7772797284. Dane kontaktowe e-mail: kontakt@marketingsquad.pl.
 2. Płatnik/Uczestnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje płatności na rzecz Odbiorcy płatności.
 3. Operator płatności – PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.
 4. Serwis internetowy – serwis Przelewy24 pośredniczący w przekazywaniu płatności pomiędzy Odbiorcą płatności a Płatnikiem.
 5. Płatność – dokonywana przez Płatnika na rzecz Odbiorcy płatności z wykorzystaniem Serwisu.


§ 3
Płatności

 1. Odbiorcą płatności jest TOMZA Tomasz Zawadzki.
 2. Płatności za usługi odbywają się w formie online w przypadku rezerwacji danej usługi przez stronę internetową na podstawie przekierowania do bramki płatniczej. Klienci mogą skorzystać z płatności jednorazowych (płatność kartą, przelew lub płatność BLIK).


§ 4
Wymagania sprzętowe

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony i innych oferowanych przez Usługodawcę usług konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych:
  a. posiadanie dostępu do sieci Internet;
  b. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej korzystanie ze strony;
  c. posiadanie aktywnego konta e-mail.
 2. Usługodawca nie gwarantuje niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do Strony. W szczególności dostęp do Strony może zostać ograniczony w związku z koniecznością przeprowadzenia jej napraw, konserwacji oraz nowych rozwiązań.


§ 5
Polityka reklamacji i zwrotów

 1. Reklamacje są możliwe na podstawie złożenia przez klienta reklamacji dot. całości lub części realizacji usługi, która to reklamacja rozpatrywana jest indywidualnie, zgodnie z regulaminem, który każdy uczestnik akceptuje w wersji elektronicznej przed przystąpieniem do usługi. Jej złożenie jest możliwe drogą mailową pod adresem kontakt@marketingsquad.pl, a jej rozpatrzenie trwa 30 dni.
 2. Zwroty są możliwe na podstawie reklamacji klienta rozpatrywanej indywidualnie, zgodnie z regulaminem, który każdy uczestnik/klient podpisuje w wersji elektronicznej przed przystąpieniem do usługi, a jej rozpatrzenie trwa 14 dni.
 3. Rozwiązanie umowy jest możliwe na podstawie złożenia przez klienta pisemnego odstąpienia od umowy. Jej złożenie jest możliwe drogą mailową pod adresem kontakt@marketingsquad.pl, a jej rozpatrzenie trwa 14 dni.


§ 6
Polityka ochrony danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest niezbędnym warunkiem korzystania z usług TOMZA Tomasz Zawadzki. Informujemy, że każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7

W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.